Myna Bird Gives Winning Lottery Numbers

แห่ดู นกขุนทอง บอกเลกเด็ดเข้าเป้า

People Flocking to Hear Talking Hill Myna Bird Giving Out Accurate Lottery Numbers
(Note: Hill mynas are great talkers and mimics)

แห่ hàe – parade (go in procession)
นกขุนทอง nók-kǔn-tong – hill myna
เลก lâyk – number
เด็ดเข้าเป้า dèt kâo bpâo – hit the target

**********

ชาวโพธารามแห่มาดูนกขุนทอง ให้เลขเด็ดแม่น บางรายเข้าเป้าถูกติดต่อกันถึง 10 งวด

People of Potaram gathered to listen as a Hill Myna gives out correct numbers. Some even hit the winning numbers as much as 10 times (in a row).

ชาว chaao – person
แม่น mâen – accurate (precise); correct
บาง bâang – some
ราย raai – individual (person)
ถูก tùuk – hit (the lottery number)
ติดต่อ dtìt-dtòr – in a row
งวด ngûat – number

**********

ที่ไร่มันสำปะหลัง จ.ราชบุรี มีนกขุนทองพูดได้ให้หวย แม่นยำ

In the cassava fields in Ratchaburi Province there is a talking hill myna bird who has given out correct lottery numbers.

ไร่ râi – farm; field
มันสำปะหลัง man-sǎm-bpà~lǎng – cassava
พูดได้ pôot-dâi – able to speak
หวย hǔay – lottery
แม่นยำ mâen-yam – true (accurate)

**********

ไปตรวจสอบ พบชาวบ้านจำนวนมากแห่กันมาดูเจ้านกขุนทองดังกล่าว มี 2 ตัวเป็นตัวผู้กับตัวเมียอาศัยอยู่บนต้นตาล

Upon investigation we encountered villagers gathering to see the myna. There are 2 myna birds, a male and a female living in a sugar palm tree.

ตรวจสอบ dtrùat-sòp – inspect (examine); look into
ชาวบ้าน chaao-bâan – folk (villagers)
จำนวนมาก jam-nuan-mâak – bundle (large amount)
ดังกล่าว dang-glàao – as mentioned
ตัวผู้ dtua-pôo – male (animals)
ตัวเมีย dtua-mia – female (animal)
อาศัยอยู่ aa-sǎi-yòo – live in (dwell)
บน bon – above (sitting on)
ต้นตาล dtaan – palm (sugar palm)

**********

โดยนายจาตุรนต์ ออกเวหา อายุ 52 ปี เปิดเผยว่า นกขุนทองคู่นี้ มาอาศัยอยู่บนต้นตาล 2 เดือนแล้ว ก่อน หน้า มีคนงานมาปลูกมันสำปะหลังแล้วได้ยินเสียงนกพูดขึ้นมาว่า “มาทำอะไรกันตรงนี้”

According to Mr. Jatroon, 53, the birds had been living in the sugar palm tree for 2 months when workers came to plant cassava. They said that they heard the birds saying “What are you doing here?”

เปิดเผย bpèrt-pǒie – bring out (reveal); declare
คู่ kôo – couple (pair)
ก่อน gòn – before
คนงาน kon-ngaan – worker; workman (laborer)
ปลูก bplòok – cultivate (plant); grow
ได้ยิน dâi-yin – hear
เสียง sǐang – noise (sound)

**********

คนงานตกใจ คิดว่าเป็นเสียงผีหลอก ต่อมามีพระที่วัดหนองกลางดงนำผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ มาให้นกก็พูดบอกว่า “พระ 2 รูปน่ะ มาทำไม”พระจึงรู้ว่า เป็นเสียงนกพูดเอง

The workers were afraid and thought it was ghosts. Later, monks from Nong Klangdong Temple brought fruit, bananas and papayas to give to the birds which said “You 2 monks, why did you come here?” The monks (said they) knew it was the birds talking.

ตกใจ dtòk-jai – frightened (startled)
คิดว่า kít-wâa – think that…
ผีหลอก pěe-lòk – haunted
พระ prá – Buddhist monk; clergyman; cleric
นำ nam – conduct (lead); guide; bring
ผลไม้ pǒn-lá~máai – fruit
ล้วย glûay – banana
มะละกอ má~lá~gor – papaya
รูป rûup – classifier for พระ (monk)

**********

กระทั่งชาวบ้านทราบข่าวจึงพากันมาขอหวยและถูกรางวัลกัน ยิ่งถ้าเป็นวันหยุดตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเย็นจะมาเรียกว่า พ่อขุนทองจ๋า แม่ขุนทองจ๋า ลงมาหน่อย นกขุนทองก็ถามเองว่า “มาทำไมกัน เยอะแยะ”

When the villagers learned about this they went to ask for the (winning) lottery numbers, especially on holidays, from morning till evening. They’d call out “Father Myna, Mother Myna, come down.” The myna answered “What are so many of you doing here?”

กระทั่ง grà~tâng – till
ทราบ sâap – know (have knowledge)
ขอ kǒr – ask for
รางวัล raang-wan – prize
ยิ่ง yîng – excessive; extreme (utmost); many; much; especially
นหยุด wan-yùt – holiday; public holiday
ตั้งแต่ dtâng-dtàe – from
ช่วงเช้า chûang cháao – early (in the morning); morning
จนถึง jon-těung through; until
เย็น yen – dusk (evening); evening
เยอะแยะ yúh-yáe – copious; plenty (numerous, abundant)

**********

ชาวบ้านที่มาก็จะบอกว่ามาขอหวย บางคนหลังถูกหวยก็รีบนำผลไม้ที่นกชอบมาวางไว้ให้กินเป็นรางวัล

The villagers said they came to ask for the winning lottery numbers. Some of the winners hurried to bring fruit that they (the birds) like to thank the birds as a reward.

ถูกหวย tòok-hǔay – win a lottery
วางไว้ waang-wái – place (put, rest)

**********

ด้านนางสมร เกิดเทวา อายุ 40 ปี กล่าวว่า ได้ยินเสียงพูดตัวเลขค่อนข้างชัดมาก คนอื่นไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่ตนคิดว่าไม่เสียหายหากจะลองเชื่อ จากนั้นก็ถูกหวยติดต่อกันมา 10 งวด ซึ่งงวดล่าสุดคือเลข 51.

Ms Som Kertaewa, 40, said that she heard (the birds) saying numbers very clearly. She doesn’t care if others don’t believe her but doesn’t think any harm is done if they do believe. Since then she has hit the lottery 10 times. The latest was with the number “51”.

กล่าวว่า glàao-waa – said
ได้ยิน dâi-yin – hear
เสียงพูด sǐang-pôot – spoken word
ตัวเลข dtua-lâyk – digit (numeral, 0-9); figure (number); number
ค่อนข้าง kôn-kâang – quite; rather
ชัด chát – clear (easily seen); distinct
คนอื่น kon-èun – other (person)
ไม่เชื่อ mâi-chêua – incredulous (disbelieving)
เสียหาย sǐa-hǎai – derogatory (damaging)
หาก hàak – if; provided
เชื่อ chêua – believe
ติดต่อกัน dtìt-dtòr-gan – consecutive (successive)
ล่าสุด lâa-sùt – latest

Advertisements

This entry was posted in Thai Language, Thai Newspaper, Thai Vocabulary. Bookmark the permalink.

1 Response to Myna Bird Gives Winning Lottery Numbers

  1. Lani says:

    Wow. What a story. Sounds like a fairy tale…yup, it’s a fairy tale indeed.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s