Cutting Down Trees to Expand the Road

ชาวน่านพากัน วาดภาพหัวใจบนต้นไม้สัก ก่อนถูกตัดโค่นเพื่อขยายถนน

(Link plays a video illustrating the story and explaining that the trees will be transplanted elsewhere with questionable hopes of success.)

Residents of Nan province unite to draw hearts on teak trees before they are cut down to expand the road.

ชาว (น่าน) chaao – people (of Nan)
พากัน paa-gan – bring together
วาดภาพ wâat-pâap – paint (draw)
หัวใจ hǔa-jai – heart
ไม้สัก mái-sàk – teak (wood)
ก่อน gòn – before
ตัด dtàt – cut
โค่น kôhn – chop down (e.g. trees)
เพื่อ pêua – for the purpose of
ขยาย kà~yǎai – extended (expanded)
ถนน tà~nǒn – road

**********

ที่จ.น่านกลุ่มประชาชนชาวจังหวัดน่าน และนักเรียน นักศึกษา กลุ่มนักปั่นจักรยาน ได้พากันออกมากอด และวาดภาพหัวใจลงบนต้นไม้สักอายุนับร้อยปี

In Nan province a group of citizens, high school and university students, and a group of bicyclists got together to hug teak trees and paint hearts on the more than 100 year old trees.

จ. – Abbreviation for จังหวัด jang-wàt
กลุ่ม glùm – group
ประชาชน bprà~chaa-chon – people
นักเรียน nák-rian – student
นักศึกษา nák-sèuk-sǎa – college student
ปั่นจักรยาน bpàn-jàk-grà~yaan – bike
กอด gòt – embrace (hug
อายุ aa-yú – age (number of years old)
ร้อย(ปี) rói – hundred (years old)

**********

สองข้างถนนสายน่าน-ท่าวังผา จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 15 ก.ม. จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นสัก ต้นฉำฉา ทั้งสองข้างทางมีกิ่งไม้แผ่กิ่งก้านมาปกคลุมถนนให้ร่มเย็นทางมองดูแล้วเหมือนอุโมงต้นไม้

Both sides of the road from Nan to Thawongpha (will be widened) from 9 meters to 12 meters for 15 kilometers. There are large Teak and Rain trees on either side where their branches spread over the road giving cool shade and looking like a tunnel of trees.

ข้าง kâang – beside
ระยะทาง rá~yá-taang – distance (amount of space between two points)
ขนาด kà~nàat – sizeใ
ใหญ่ yài – big
กิ่งไม้ gìng-máai – branch
แผ่ pàe – spread out
ปกคลุม bpòk-klum – cover
ร่ม rôm – shade
เย็น yen – cool
มองดู mong-doo – see
เหมือน měuan – be the same as
อุโมงค์ ù-mohng – tunnel

**********

ตามโครงการก่อสร้างขยายถนน 4 เลนของกรมทางหลวง ที่ตัดผ่าน จ.น่าน ไปออกถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง มุ่งสู่ประเทศลาว

The Highway Department’s construction project is to widen Nan Province’s road that goes through Thung Chang into Laos to 4 lanes

โครงการ krohng-gaan – plan (project)
ก่อสร้าง gòr-sâang – build (construct)
เลน – lane (English loan word)
กรม grom – bureau (government department)
ทางหลวง taang-lǔang – highway
มุ่งสู่ mûng-sòo – destine (direct toward a given destination)
ประเทศลาว bprà~têet laao – Laos

**********

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคนในพื้นที่ได้เคยมีการรวมตัวกันคัดค้านโครงการพัฒนานี้ เพราะไม่เห็นด้วยที่จะทำลายธรรมชาติ

Nevertheless, the local people have banded together to oppose this development project because they don’t agree with destroying nature.

อย่างไรก็ตาม yàang-rai-gôr-dtaam – despite (nevertheless)
พื้นที่ péun-têe – area
วมตัวกัน ruam-dtua-gan – come together
คัดค้าน kát-káan – veto (oppose)
พัฒนา pát-tá~naa – build up (develop)
เห็นด้วย hěn-dûay – accede (give consent); accord (agree
ทำลาย tam-laai – destroy
ธรรมชาติ tam-má~châat – nature

**********

แต่กรมทางหลวงก็ยังไม่มีประกาศยุติการขยายถนนตรงพื้นที่อุโมงค์ไม้สักแต่อย่างใด

But the Highway Department has not yet announced a halt to the Teak Tree Tunnel road expansion.
แต่ dtàe – but
ยังไม่ yang-mâI – not yet
ระกาศ bprà~gàat – announce
ยุติ yút-dtì – call off; cancel

Advertisements

This entry was posted in Thai Language, Thai Newspaper, Thai Vocabulary. Bookmark the permalink.

1 Response to Cutting Down Trees to Expand the Road

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s