Thieves Steal Ashes from Crematorium to Create “Super Love Potion”.

 

ผิเรน ขโมย ตะแกรง เผา ศผ ไป ขูด เอา ผง เถ้า

Piren (place name): Thieves steal the iron grating (see the picture on the website) to scrape off the ash powder from cremated bodies.

 

ขโมย kà~​moi – to burglarize; steal

ตะแกรง dtà~​graeng – grate

เผา pǎo – burn

ศพ sòp – body corpse

ขูด kòot – to scrape

ผง pǒng – powder

เถ้า tâo – ash

**********

 

ขโมย ขี้เถ้า ที่ ติด ตะแกรง เป็น ส่วน ผสม ต้ม พืช กระท่อม สูตร พิเศษ “ซุปเปอร์หมน” เชื่อ ทำ ให้ มี ตะบะ น่า เกรงขาม เสริม เสน่ห์ สาวรัก สาวหลง

They stole the ashes (from cremated bodies) that were stuck to the metal to be part of a special “Super Potion” formula to be boiled with the  Kratom, a plant, Mitragyna speciosa,  with psychoactive properties , which they believed would instill awe in people and increase ones charm and cause women to fall in love with them.

 

ขี้เถ้า kêe-​tâo – ash

ติด dtìt – to adhere; get stuck

ส่วน sùan – part

ผสม pà~​sǒm – to mix

ส่วนผสม – ingredient

ต้ม dtôm – to boil

พืช pêut – plant

กระท่อม grà~​tôm – kratom, Mitragyna specios

สูตร sòot – formula

พิเศษ pí-​sàyt – special

ซุปเปอร์ – super (English loan word)

เชื่อ chêua – to believe

ทำให้ tam-​hâi – to make

เกรงขาม greng kǎam – to be in awe of

เสริม sěrm – to embellish; strengthen

เสน่ห์ sà~​này – charisma; charm

สาวรัก – love of a girl

สาวหลง – girl falls in love

**********

 

ซึ่งหลังจากเผาศพ คุณยาย วัย 102 ปี และญาติๆ ทำพิธีเก็บ อัฐิ เรียบร้อย แล้ว ตนได้ ปิดประตูเมรุเอาไว้ จนกระทั่งวานนี้ (5 ธ.ค.) เจ้าอาวาสได้เข้ามาจัด เตรียม เผาศพ นางคล่อง เต็มรัตน์ พบว่าตะแกรงหายไป

 

(This occurred) after the cremation of a 102 year old grandmother and after her relatives had a ceremony to collect her ashes. The family left, closing the crematory gate behind them. Then on December 5 the abbot entered (the crematorium) to prepare for the cremation of Miss Klong Demrat and he found the grating was missing.

 

หลังจาก lǎng-​jàak – after

เผาศพ pǎo-​sòp – to cremate a body

คุณยาย kun yaai – grandmother

วัย wai – age

ญาติๆ yâat-​yâat – relatives

ทำพิธี tam-​pí-​tee – to perform a ceremony

เก็บ gèp – to collect; gather

อัฐิ àt-​tì – ash (from cremation)

ปิดประตู bpìt bprà~​dtoo – to lock, close to door, gate

เมรุ mayn also: เมรุ may-​rú – crematorium

จนกระทั่ง jon-​grà~​tâng – till; until

จัด jàt – to arrange

เจ้าอาวาส jâo-​aa-​wâat – abbot

เตรียม dtriam – to arrange

หายไป hǎai-​bpai  – to vanish; disappear

**********

 

 

กลุ่มวัยรุ่น นี้นิยมต้ม น้ำ พืชกระท่อม เสพ กัน แต่เป้าหมาย การ ขโมยไม่ได้นำตะแกรงไปขาย

A group of teenagers (in the area) likes to boil the Kratom and ingest it but their goal for the theft is not to sell the iron gratings.

 

กลุ่ม glùm – group

วัยรุ่น wai-​rûn – adolescent; teenager

นิยม ní-​yom  – to like; prefer

เสพ sàyp – to ingest

เป้าหมาย bpâo-​mǎai – aim; goal

ขาย kǎai – to sell

**********

 

 

แต่ ต้องการ นำไป ขูดเอา เศษ ขี้เถ้าเผาศพที่ติดตะแกรง ไปเป็น ส่วนผสม ของการ ผลิต น้ำต้มพืชกระท่อม

But to scrape the ashes from corpses that have stuck to the metal grating as an ingredient in the production of the Kratom liquid.

 

ต้องการ dtông-​gaan – to like; be after

นำไป nam-​bpai – to bring

เศษ sàyt – remnant; residue

ผลิต pà~​lìt – to manufacture; produce

**********

 

 

เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่กิน มี ตะบะ และ อำนาจ พลังพิเศษ เป็นที่ เกรงขาม ของคนทั่วไป แม้แต่บรรดา ภูตผี ปีศาจ ก็ เคารพยำเกรง

Because they believe that the people who take this will have … power, special energy and even strength over all spirits and be esteemed and respected.

 

อำนาจ am-​nâat – power

พลัง pá~​lang – energy

เกรงขาม grayng kaam – to fear; be in awe of

แม้แต่ máe-​dtàe – even

บรรดา ban-​daa – all; every

ภูติผี pôot-​pěe – spook; ghost

ปีศาจ bpee-​sàat – apparition; ghost

เคารพ kao-​róp – esteem

ยำเกรง yam-​grayng – to look up to; respect

**********

 

 

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าน้ำต้มพืชกระท่อมสูตร “ซุปเปอร์หมน” ยังเสริมเสน่ห์ มีสง่า ราศีเป็นที่ต้องตาต้องใจ ของหญิงสาวทั่วไปอีกด้วย โดยเฉพาะศพคนตายที่มีอายุเกิน 100 ปี

Beside that they also believe that the “Super” potion will increase their charm, grace, dignity, and become more engaging to women all over, especially when the ashes come from the bodies of those who lived more than 100 years.

 

นอกจาก nôk-​jàak – aside from; beside

สง่า sà~​ngàa – dignified

ราศี raa-​sěe – dignity

ต้องตาต้องใจ dtong data  dtong jai – engaging

หญิงสาว yǐng-​sǎao – young woman

ทั่วไป tûa-​bpai – all over

โดยเฉพาะ doi-​chà~​pór – especially

อายุ aa-​yú – age

เกิน (100 ปี) gern – to exceed

Advertisements
This entry was posted in Thai Language, Thai Newspaper, Thai Vocabulary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s